Dzisiaj jest: 23.2.2019, imieniny: Damiana, Romana, Romany
Ogłoszenie:

Sprzedaż projektu budowy farmy wiatrowej

dodano: 2018.02.15 ważne do: 2018.08.14 wyświetleń: 211
Szczegóły ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż przedsiębiorstwa
EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie
w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 57/16

Syndyk masy upadłości EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000345681) ogłasza o przetargu na sprzedaż
przedsiębiorstwa EP GAMÓW Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Krakowie,
w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na przedsiębiorstwo EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie składa się cały szereg praw wynikających z decyzji administracyjnych czy zawartych umów,
w szczególności umów dzierżawy nieruchomości, służebności przesyłu, które stanowią komplet dokumentów i praw niezbędnych do dokończenia realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o mocy do 40 MW na terenie gminy Rudnik, m.in. w miejscowościach Gamów, Sławików i Modzurów, w województwie Śląskim, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 8 czerwca 2016 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Grzegorza Więcławka oraz aktualizującym operatem szacunkowym z dnia 11 grudnia 2017r. sporządzonym przez tego biegłego, przy uwzględnieniu zmian powstałych w trakcie postępowania upadłościowego.

Sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie oraz ksiąg rachunkowych w tym dokumentacji podlegającej archiwizacji w toku postępowania upadłościowego.

Podstawą prawną sprzedaży przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, są art. 552, 701 - 704 Kodeksu Cywilnego oraz art. 316 i art. 323 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 233 ze zmianami) w związku z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978), oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza wynosi 960.200,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100) netto.

I. Warunki uczestnictwa w przetargu
  1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:
    „Przetarg EP GAMÓW sygn. akt VIII GUp 57/16” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ", w terminie do dnia 19 marca 2018 roku, na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna, ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową poleconą lub kurierską, decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej.
 
  1. Wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy EP GAMOW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie(31-161 Kraków, ul. Szlak 10/3), nr rachunku: PL 84 1050 1445 1000 0090 3004 7469 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. tytułem „Wadium do Przetargu” w terminie do dnia 19 marca 2018 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu wadium na konto masy.


II. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Przeprowadzenie przetargu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Ciby w Krakowie przy ul. Wielopole 16/3, w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 14.00.

2. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby ofert w przetargu, syndyk może przeprowadzić ustną licytację, celem wyłonienia najlepszej oferty.

III. Zasady zwrotu lub zaliczenia wadium
1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu
na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
2. Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od uiszczenia pełnej ceny i zawarcia umowy sprzedaży w terminie do 60 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3. Wybór oferenta wymaga zatwierdzenia przez Sędziego – komisarza postępowania upadłościowego EP GAMÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, prowadzonego pod sygn. akt VIII GUp 57/16.

IV. Inne warunki oraz informacje
1. Informacje o przetargu, w szczególności o szczegółowych warunkach przetargu,
w tym ewentualnej licytacji dostępne będą w ofercie umieszczonej na stronie internetowej http://www.krpu.pl, udzielane będą one również codziennie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w godzinach 900 - 1500 w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, telefonicznie pod numerami (12) 623–54-20 oraz + 48 608-393-998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl. W Kancelarii można zapoznać się z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa oraz innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotu przetargu.
2. Dokumentacja projektowa, uzgodnieniowa oraz decyzje administracyjne i inne dotyczące budowy farmy wiatrowej, znajdują się w Krakowie przy ul. Szlak 10/3 w spółce Energetyka Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Krakowie, która świadczy na rzecz syndyka usługi związane z rozwojem projektu farmy wiatrowej. W sprawie oględzin tej części dokumentacji przedmiotu przetargu, należy kontaktować się z Panem Tadeuszem Czyżewskim pod numerem telefonu + 48 602-332-172.
3. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

12 lutego 2018 r.
Kontakt
Syndyk masy upadłości EP GAMÓW Sp. z o.o.
woj. małopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane
Polub nas na Facebook-u i bądź na bieżąco z informacjami ze świata OZE! (kliknij)