Dzisiaj jest: 2.12.2023, imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny

Substraty do produkcji biogazu - osady ściekowe (część 2/5)

Dodano: 7 lat temu Czytane: 5672 Autor:
Redakcja poleca!

Osady ściekowe są jednym z produktów oczyszczania ścieków. Osady ściekowe charakteryzują się dużą zmiennością składu chemicznego, zależną od właściwości ścieków i technologii oczyszczania.

Substraty do produkcji biogazu - osady ściekowe (część 2/5)
Duży wpływ na skład osadów mają także takie czynniki jak struktura społeczna ludności czy charakter geograficzny  miejscowości, z których pochodzą ścieki. Technologie stosowane w latach wcześniejszych wykorzystywały przeważnie procesy mechanicznego oczyszczania ścieków, w związku z tym ilości powstających osadów były dużo mniejsze. 
 

Rys.1 Prognoza produkcji biogazu w oczyszczalniach ścieków (opracowanie własne na podstawie ​​​​​​Możliwości wykorzystania potencjału energetycznego  biogazu powstającego w trakcie procesu  oczyszczania ścieków. Analiza opłacalności proponowanych rozwiązań, Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2012, Kołodziejak Grzegorz)

Osad poddaje się fermentacji z udziałem bądź też bez udziału tlenu, aby  unieszkodliwić niebezpieczne mikroorganizmy oraz substancje organiczne. Po  fermentacji zawartość substancji organicznych spada o mniej więcej 30%, maleje uwodnienie osadu, powodując wzrost masy substancji stałej w osadzie do 6÷7%.  Zawartości siarczków i substancji ziemistych humusowych powoduje, iż osad ściekowy ma barwę czarną. Produktem ubocznym stosowania fermentacji beztlenowej jest powstawanie biogazu. Powstawianie gazu palny powoduje, iż ilość substancji organicznej zmniejsza się do  wartości 40÷50% udziału masowego. Jest to związane jednak z obniżeniem wartości opałowej osadu.  

W przeciwieństwie do biodegradacji zachodzącej na składowisku odpadów, proces fermentacji osadów ściekowych jest znacznie bardziej zintensyfikowany. Jest to szczególnie widoczne w warunkach rzeczywistej fermentacji beztlenowej, tj. w obecności bardzo niewielkiej ilości tlenu.
    

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które stosuje się we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych  oraz w części oczyszczalni przemysłowych. W średnich i dużych oczyszczalniach ścieków jednym z głównych sposobów zagospodarowywania osadów ściekowych jest ich  fermentacja w komorach fermentacyjnych.
 
Schemat wykorzystania biogazu z osadów ściekowych
Rys.2 Schemat wykorzystania biogazu z osadów ściekowych 
    
Najważniejszym czynnikiem decydującym o potencjale oraz sposobie wykorzystania biogazu w oczyszczalniach ścieków jest liczba mieszkańców, jaką obsługuje oczyszczalnia. Przekłada się ona na ilość, skład biogazu oraz na zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną poszczególnych elementów instalacji (oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne).

Pozostałe artykuły na temat substratów do biogazowni: 
1. Substraty do produkcji biogazu - odpady przemysłu spożywczego
2. Substraty do produkcji biogazu - odpady hodowlane
3. Substraty do produkcji biogazu - odpady komunalne
4. Substraty do produkcji biogazu - rośliny energetyczne
Źródło: zdjęcia flickr.com
Polecane